[vc_autospa_theme_social_profile_list use_data_from_theme_option="1"][/vc_autospa_theme_social_profile_list]

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na právní vztahy vyplývající s kupních smluv na dodávku zboží, servisních smluv na opravu zboží, jakož i veškerých dalších navazujících právních vztahů (reklamace, údržba, dodávka náhradních dílů atd.), k jejichž uzavření došlo mezi společností STTA s.r.o., IČO 29101514, se sídlem Klestová 352/14, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň vystupující v postavení prodávajícího nebo jinak označeného dodavatele (dále jen „prodávající“) a obchodním partnerem prodávajícího, vystupujícím jako kupující nebo jinak označený odběratel („dále jen „kupující“).

1.2. Tyto VOP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Uzavřením smlouvy s prodávajícím kupující souhlasí s tím, že tyto VOP se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

2. Uzavírání smluv

2.1. Smlouvu lze uzavřít písemně, prostřednictvím datové schránky nebo na základě e-mailové objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.

2.2. Smlouva je uzavřena formou e-mailu pouze tehdy, pokud je objednávka odeslána z e-mailové adresy, kterou má kupující uvedenou na svých internetových stránkách, popř. jiných oficiálních materiálech, popř. kterou obvykle používá nebo ji v minulosti pro komunikaci s prodávajícím použil, aniž by došlo ke zpochybnění takového jednání.

2.3. Hovoří-li se v těchto VOP o písemné formě, je tato podmínka splněna, i pokud je jednání učiněno prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem při splnění výše uvedených podmínek.

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě a za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. To neplatí v případě, že se na straně prodávajícího vyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, které prodávající nemohl rozumně předvídat. V takovém případě se termín dodání prodlužuje o dobu trvání takových nečekaných skutečností nebo překážek. Prodávající je povinen kupujícího bezodkladně vyrozumět, že takové skutečnosti nebo překážky nastaly.

3.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoli ve sjednané lhůtě k dodání, a to i po částech, a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

3.3. Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující převzal zboží od prodávajícího nebo od dopravce zajištěného prodávajícím. Pokud dopravu zboží zajišťuje kupující, je zboží kupujícímu dodáno jeho předáním prvnímu dopravci.

3.4. Kupující je povinen dodání zboží bez zbytečného odkladu potvrdit prodávajícímu písemně, např. podpisem dodacího listu, podpisem doručenky, e-mailovou zprávou apod.

3.5. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky prodávajícího za kupujícím, a to až do doby úplné úhrady této pohledávky. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zboží. Lhůta pro dodání zboží začíná v tomto případě nově běžet od okamžiku, kdy byla kupujícím uhrazena poslední ze splatných pohledávek prodávajícího.

4. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

4.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena v plné výši uhrazena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

4.2. Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu, poštovné, balné, pojištění zboží při přepravě a jiné poplatky

5.2. Dnem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo zálohy je kupující povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6.2. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

6.3. Podstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 14 dní a taktéž prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 7 dní.

6.4. V případě podstatného porušení smlouvy má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu.

7. Odpovědnost za vady

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

7.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů poté, kdy mohl kupující při vynaložení odborné péče vady zjistit.

7.3. Skryté vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů poté, kdy mohl kupující při vynaložení odborné péče skryté vady zjistit, ne však později než 12 měsíců poté, co na kupujícího přešlo nebezpečí škody.

7.4. Kupující není oprávněn z důvodu výskytu vad zadržovat jakoukoli část kupní ceny. Smluvní strany proto vylučují aplikaci § 2108 občanského zákoníku.

7.5. Kupující má právo volby nároku z titulu vad zboží za podmínek stanovených ustanoveními § 2106 a 2107 občanského zákoníku.

7.6. Pokud kupující požaduje odstranění vady a je-li to technicky možné, je prodávající povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dní. Tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k zajištění potřebných náhradních dílů, jakož i o dobu trvání vyšší moci.

7.7. Pokud výrobce poskytuje záruku za zboží nad rámec zákona, prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu potřebnou součinnost pro uplatnění této záruky vůči výrobci. Prodávající sám však tuto záruku výrobce nepřebírá.

8. Servis a náhradní díly

8.1. Prodávající poskytuje záruční i pozáruční servis na prodávané zboží.

8.2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost a vytvořit podmínky pro řádné provedení servisních prací, zejména zpřístupnit stroj a připravit jej na servisní zásah.

8.3. Prodávající je oprávněn průběh servisních prací dokumentovat fotograficky nebo na videozáznam. Nebude-li mu to umožněno, není povinen servisní práce vykonat.

8.4. Vzhledem k možným obtížím na trhu s náhradními díly doporučuje prodávající kupujícímu, aby se předem zásobil běžnými náhradními díly alespoň na tři měsíce provozu.

8.5. Kupující bere na vědomí, že náhradní díly se objednávají v zahraničí a jejich dodání může trvat delší dobu. Prodávající neodpovídá kujícímu za škodu v případě, že se bez zavinění prodávajícího zpozdí dodávka řádně objednaných náhradních dílů.

9. Uvedení stroje do provozu, zaškolení

9.1. V případě koupě stroje je součástí kupní ceny i uvedení stroje do provozu a zaškolení pracovníků kupujícího.

9.2. Kupující je povinen včas a v souladu s pokyny výrobce nebo prodávajícího připravit podmínky pro instalaci stroje. 

9.3. Prodávající neodpovídá za prodlení při uvedení nového stroje do provozu v případě, kdy výrobce nedodal veškeré potřebné součásti stroje, ačkoli to bylo jeho povinností, jakož i v případě vyšší moci.

10. Vyšší moc

10.1. Vyšší mocí se rozumí vnější okolnosti, nezávislé na vůli prodávajícího, které prodávající nemůže ovlivnit a které prodávajícímu brání ve včasném splnění jeho závazku. Jedná se například o zásahy státu, úřední opatření, válku, nepokoje, stávku, epidemii, problémy v dopravě, energetice, výpadky výroby u subdodavatelů prodávajícího, jakož i nemoc či úraz pracovníků prodávajícího. 

10.2. Nastane-li případ vyšší moci, je to důvod pro odklad plnění smluvních povinností prodávajícího vůči kupujícímu po dobu trvání vyšší moci. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, vzniklou prodlením na základě vyšší moci.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v případě potřeby změnit. Novou verzi obchodních podmínek je povinen zveřejnit s uvedením data, od kterého nová verze obchodních podmínek platí. Prodávající je povinen archivovat všechny verze obchodních podmínek tak, aby bylo zřejmé, v jakém období která verze platila. Nová verze obchodních podmínek nemůže platit zpětně, může však nově upravovat postup při situacích, které vzniknou v budoucnu na základě smluv uzavřených za účinnosti starší verze obchodních podmínek.

11.2. Právní vztahy smluvních stran se řídí uzavřenou smlouvou a těmito VOP. V otázkách kupní smlouvou ani VOP neupravených se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Veškeré právní vztahy stran se řídí právem České republiky.

11.3. Změny uzavřené smlouvy lze provádět pouze písemně.

11.4. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn postoupit své pohledávky za prodávajícím třetím osobám.

11.5. Jestliže některé ustanovení těchto VOP nebo konkrétní uzavřené smlouvy je či se stane neplatným nebo neúčinným, nebude tímto dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP/smlouvy. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se právní vztahy účastníků budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů České republiky.

11.6. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího https://stta.cz/.

Tyto VOP jsou účinné od 1. března 2022